Tietosuojaseloste

Tämä tietosuojaseloste noudattaa EU:n tietosuoja-asetusta (GDPR). Päivitetty 28.3.2022.

1. Rekisterinpitäjä ja sen yhteystiedot

Kärnä Oy (y-tunnus: 0457857-7)
Uurontie 21
80770 Kontiolahti As
info@karnaoy.fi

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Minna Eero

puhelin 044 050 1220

minna.eero@karnaoy.fi

3. Rekisterin nimi

Kärnä Oy:n asiakasrekisteri.

4. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään asiakassuhteen hoitamiseen, tilauksien toimitukseen, käsittelyyn ja arkistointiin, tilastollisiin tarkoituksiin sekä markkinointiin.

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on sopimus, suostumus ja oikeutettu etu.

Henkilötietojen käsittelyssä on huomioitu 25.5.2018 alkaen noudatettavan EU:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennettavia tietoja ovat:

  • henkilön nimi
  • yritys/organisaatio, (nimi ja y-tunnus)
  • yhteystiedot (puhelinnumero, sähköpostiosoite, osoite)
  • palvelujen käyttämiseen liittyvät tunnistetiedot (mm. asiakasnumero, käyttäjätunnukset ja salasanat, nimimerkit)
  • laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot

Säilytämme henkilötietojasi niin kauan, kuin on tarpeellista rekisterin käyttötarkoitusten toteuttamiseksi.

Lisäksi joitain tietoja voidaan säilyttää kauemmin niiltä osin kuin se on tarpeen laissa asetettujen velvollisuuksien, kuten kirjanpitoa ja kuluttajakauppaa koskevien vastuiden hoitamiseksi.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan sekä julkisista lähteistä, kuten yrityksen julkisilta verkkosivuilta tai verkon yhteisöpalveluista.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Luovutamme henkilötietoja logistiikka, maksu- sekä perintäpalveluiden yhteistyökumppaneille kauppamme toiminnan mahdollistamiseksi.

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Tietoja voidaan julkaista siltä osin kuin niin on sovittu asiakkaan kanssa.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja tietojärjestelmien avulla käsiteltävät tiedot suojataan asianmukaisesti. Rekisterinpitäjä huolehtii siitä, että tallennettuja tietoja sekä palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Jokaisella rekisterissä olevalla on oikeus:

  • tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa
  • vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä
  • vaatia henkilötietojensa poistamista
  • vaatia henkilötietojensa käsittelyn rajoittamista

Mikäli henkilö haluaa esittää edellä mainitun oikeiden toteuttamista, pyyntö tulee tehdä sähköpostitse rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.